Vedtekter

Dirdal Båtforening

Lover og Regler

Sammenfattet og revidert 21.03.2018

§1 NAVN OG FORMÅL §8 STYRET
§2 MEDLEMSKAP §9 MEDLEMSMØTE
§3 MEDLEMSKAPSKATEGORIER §10 KONTIGENT
§4 RETTER OG PLIKTER §11 DUGNAD
§5 HAVNEOMRÅDET §12 ARVERETT
§6 NAUSTET §13 FRI BÅTPLASS
§7 GENERALFORSAMLING §14 OPPLØSNING
§15 PERSONVERN

§ 1 – Navn og formål

 • Foreningens navn er Dirdal Båtforening. Etableringsdato 24. mars 1982.
 • Foreningen har som formål å fremme interessen for båtsport og å lære sjøvett og godt sjømannskap.

§ 2 – Medlemskap

 • Innmelding av nye medlemmer skjer skriftlig på innmeldingsskjema til styret, som ved alminnelig stemmeflertall avgjør om vedkommende skal bli opptatt som medlem. Personer som er bosatt i Gjesdal Kommune, eller har sterk tilknytning til Dirdal, har fortrinnsrett.
 • Båtforeningens medlemmer vil så langt plassen tillater, få anvist båtplass av havnesjefen.
 • Havnesjefen kan når som helst forlange at båteiere bytter plass når dette er nødvendig for en best mulig utnyttelse av havnen.
 • Medlem som midlertidig blir stående uten båt, beholdes sin status ut sesongen. Etter nærmere avtale med styret kan medlemmet beholde båtplassen maksimum en sesong ekstra. Hvis medlemmet ønsker det, kan vedkommende bli passiv medlem kat. 2.
 • Hvis noen av båtforeningens medlemmer ved sin atferd skader foreningen eller gir anledning til misnøye og forargelse, kan styret ekskludere vedkommende. Eksklusjon må dog ikke finne sted før medlemmet har fått anledning til skriftlig å forsvare seg, eller melde seg ut av foreningen.
 • Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i Frivillighetsregisteret.

§ 3 – Medlemskategorier

 • Foreningen har fem kategorier for medlemskap:
 • På venteliste (Kat. 1) Gratis, ikke medlem, kun registrert.
 • Passiv medlem (Kat. 2) Medlem uten fast båtplass. Kan benytte naust, havn, slipp etc. Betaler ikke ekstra for utsetting av båt eller innskudd. Kan kombineres med å stå på venteliste.
 • Aktiv medlem i liten båt (Kat. 3) Har fast båtplass for liten båt begrenset til 180 cm bredde og 5 meter lengde, har rett til å benytte seg av havnens fasiliteter.
 • Aktiv medlem mellomstor båt (Kat. 4) Har fast båtplass for mellomstor båt, begrenset til 250 cm bredde og 7,5 meter lengde, har rett til å benytte seg av havnens fasiliteter.
 • Aktiv medlem stor båt (Kat. 5) Har fast båtplass for stor båt der båtens bredde ikke skal overstige 3,30 meter og lengde ikke overstige 10 meter. Hvis plass/plassering i båthavnen tillater det, kan større båter aksepteres. Har rett til å benytte seg av havnens fasiliteter.
 • Alle medlemmer (bortsett fra de på venteliste som ikke betaler) kan ha nøkkel til Naustet. Det er egne regler for depositum/erstatning som gjelder likt for alle.

§ 4 – Retter og plikter

 • Alle registrerte medlemmer som ikke er skyldig i forfalt medlemskontigent har tale-, forslags- og stemmerett oganledning til å medvirke i foreningens virksomhet og drift.
 • Hvis reg. medlem er forhindret fra å møte på generalforsamling eller annet bestemmende møte, kan vedkommende sende en stedfortreder med fullmakt.
 • Alle båter skal være ansvarsforsikret.
 • Alle forandringer skal meldes skriftlig til styret og tillatelse herfra skal gis før ny båt plasseres.
 • Et medlem må ikke, uten havnesjefens tillatelse, overlate sin båtplass til andre selv for et kortere tidsrom. Innehaveren av båtplass og båtens registrerte eier skal være identiske.
 • Båteier plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring. For stor båt skal fortøyningen være minimum 14 mm. tykk. Båtene skal ha tilstrekkelig med fendere.
 • Ingen må nytte andres båter i ombord- og ilandstigning.
 • Skader forvoldt på brygger eller andres båter, må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden. Skaden meldes evt. båteier og havnesjef umiddelbart.
 • Båteier slippsetter båten på eget ansvar etter avtale med havnesjefen.
 • Styret skal til enhver tid holdes underrettet om endringer av betydning for medlemskartoteket så som:
 • – adresseforandringer
 • – overgang til annen medlemsstatus
 • – kjøp og salg av båt o.l.
 • Båteier sørger for at båten ikke lekker olje eller drivstoff til sjøen.
 • Båter som bruker strøm fra land skal ha strømmåler montert om bord.
 • Båtens landstrømanlegg skal være fri for jordfeil slik at ikke strømlekkasje oppstår fra båten.

§ 5 – Havneområdet

 • Det skal være ro og orden i havnen.
 • Innenfor molo er største tillatte fart 3 knop (dorgefart).
 • Havneområdet må ikke forurenses.
 • Ved bruk av slippen skal denne forlates ryddig og ren.
 • Joller må ikke plasseres på brygge eller gangvei.
 • Seilbåter med motor (innen- eller utenbords) skal bruke denne innenfor moloen.
 • Ved serviceplassen er kun kort opphold tillatt, og båten bør ikke forlates.
 • Flytende tauverk er forbudt.
 • Fortøyningsgods skal godkjennes av havnesjefen.
 • Båt som må i opplag på land får tilvist nummerert plass av havnesjef. Styret kan fjerne båter for eiers regning og ansvar hvis båteier etter 3 henvendelser ikke fjerner/flytter hensatt båt.
 • Båteiere og andre som ferdes i havnen, må rette seg etter pålegg fra havnesjefen eller andre som har myndighet til å utføre ordenstjeneste i havnen.
 • For medlemmer med stor båt tillates det at jolle er fortøyd innenfor disponibel båtplass (bredde). Plasseringen må ikke sjenere nabo eller andre. Det anbefales at jollen fortøyes mellom brygge og båt. Dersom jollen ligger aktenom båten, må den fortøyes forsvarlig til denne. Påhengsmotor må tas av. Tvilstilfeller avgjøres av havnekomitéen.

§ 6 – Naustet

 • Husets navn skal være Naustet.
 • Naustet skal forlates rent og ryddig.
 • Det er ikke tillatt å overnatte i Naustet, med unntak av spesielle situasjoner.
 • Verkstedet skal ikke brukes som privat lagringsplass. Alt verktøy og utstyr som befinner seg i verkstedet kan benyttes av alle medlemmer. Dette skal settes tilbake på plass etter bruk, og eventuelle skader skal meldes til styret.
 • Det er ikke lov å lagre brannfarlig væske og lignende i noe rom i Naustet.

§ 7 – Generalforsamling

 • Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og behandles årsberetning og regnskap for det forløpne år.
 • Generalforsamlingens beslutninger vedtas ved alminnelig stemmeflertall.
 • Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 • Generalforsamlingen sammenkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel.
 • Forslag som ønskes behandlet i generalforsamlingen må være styret i hende senest 8 dager før generalforsamlingen holdes.
 • Forandringer av loven kan bare foretas av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall.
 • Forslag til lovendringer må være innlevert skriftlig til styret minst 14 dager før generalforsamlingen holdes.
 • Generalforsamlingen velger formann, styremedlemmer, valgkomtié bestående av to medlemmer og et avgående styremedlem, samt to revisorer.
 • Valgkomité og revisorer velges for to år av gangen.
 • Generalforsamlingen velger dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 • Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles skriftlig med minst 8 dagers varsel når styret finner det påkrevd eller når det skriftlig forlanges av minst 1/4 av medlemmene.

§ 8 – Styret

 • Styret fastsetter reglement for båthavnen, besørger de løpende forretninger og ivaretar båtforeningens interesser utad.
 • Foreningens styre består av 6 medlemmer (formann, sekretær, kasserer, havnesjef, styremedlem og båthusforvalter).
 • Styret velges av generalforsamlingen ved skriftlig valg. Formannen velges for ett år av gangen. De øvrige fem styremedlemmene velges for to år av gangen. Valget til de forskjellige verv i styret skjer direkte.
 • Styret er besluningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede.
 • Ved stemmelikhet avgjør formannens stemme utfallet i en sak.
 • Signaturrett for DBF tildeles formannen og ett styremedlem i fellesskap.
 • Prokura tildeles formann, kasserer og regnskapskontor enkeltvis.

§ 9 – Medlemsmøte

 • Medlemsmøter innkalles av styret så ofte dette finner det påkrevd til beslutninger av saker som ikke henhører under generalforsamlingens avgjørelser.
 • Medlemsmøter må kunngjøres minst 5 dager i forveien.

§ 10 – Kontigent

 • Satser for innskudd, årsleie og kontigent fastsettes av generalforsamlingen.
 • Betalt leie for påbegynt leieår refunderes ikke.
 • Medlemmer som ikke betaler sin medlemskontigent eller avgifter etter to skriftlige krav, hvorav det siste er rekommandert, blir å regne som utmeldt av foreningen. Ved eventuell ny innmelding settes vedkommende på ventelisten.
 • Innskudd ved tildeling av båtplass, størrelseorden til enhver tid bestemt av generalforsamlingen, blir nedskrevet av pålydende beløp over 4 år.

§ 11 – Dugnad

 • Styret kan pålegge medlemmene, unntatt passive medlemmer kategori 2, dugnadsplikt etter behov, dog maksimum 5 dagsverk pr. år.
 • Medlemmer som ikke kan eller vil møte til dugnad, må stille stedfortreder.
 • Dugnadsplikten kan også ordnes ved økonomisk ytelse. En må da betale etter det utlignende timetall som hver dugnadsjobb krever. Timeprisens størrelse fastsettes for hvert år av styret.
 • Medlemmer som er bortreist eller på annen måte er forhindret fra å møte på dugnadsdagen(e), kan få sin del av arbeidet utsatt til et senere tidspunkt.
 • Ved sykdom kan plikten reduseres/bortfalle.

§ 12 – Arverett

 • Båtplass kan arves i rett linje opp/ned foreldre/barn.
 • Styret skal underrettes skriftlig.

§ 13 – Fri båtplass

 • Arne og Daniel Øvstebø har to plasser iflg. tidligere avtale med grunneier fra før etablering av Dirdal båtforening. Denne avtalen står fortsatt ved lag.
 • Osen Sameige har tre båtplasser for liten båt gratis til disposisjon.

§ 14 – Oppløsning av foreningen

 • Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall. Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall.
 • Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen.
 • Ved avvikling skal avviklingsstyret sørge for at foreningens kreditorer og alle medlemmer som måtte ha utestående økonomiske krav i foreningens aktiva blir kreditert.
 • Foreningens øvrige eiendeler og rettigheter skal overføres til eller fordeles mellom en eller flere lokale foreninger med samme eller lignende formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.

§ 15 – Personvern

 • Dirdal Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, epost-adresse og båtplass, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. Dette gjøres for at Dirdal Båtforening skal kunne bruke KNBF’s web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer med båtplass kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Dirdal Båtforening.
 • Dirdal Båtforening deler også informasjon om sine medlemmer på oppslag i båthavnen og på nettsiden www.dirdalbf.no. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Dirdal Båtforening.