Havnereglement

 • Det skal være ro og orden i havnen.
 • Innenfor molo er største tillatte fart 3 knop (dorgefart).
 • Havneområdet må ikke forurenses.
 • Ved bruk av slippen skal denne forlates ryddig og ren.
 • Joller må ikke plasseres på brygge eller gangvei.
 • Seilbåter med motor (innen- eller utenbords) skal bruke denne innenfor moloen.
 • Ved serviceplassen er kun kort opphold tillatt, og båten bør ikke forlates.
 • Flytende tauverk er forbudt.
 • Fortøyningsgods skal godkjennes av havnesjefen.
 • Båt som må i opplag på land får tilvist nummerert plass av havnesjef. Styret kan fjerne båter for eiers regning og ansvar hvis båteier etter 3 henvendelser ikke fjerner/flytter hensatt båt.
 • Båteiere og andre som ferdes i havnen, må rette seg etter pålegg fra havnesjefen eller andre som har myndighet til å utføre ordenstjeneste i havnen.
 • For medlemmer med stor båt tillates det at jolle er fortøyd innenfor disponibel båtplass (bredde). Plasseringen må ikke sjenere nabo eller andre. Det anbefales at jollen fortøyes mellom brygge og båt. Dersom jollen ligger aktenom båten, må den fortøyes forsvarlig til denne. Påhengsmotor må tas av. Tvilstilfeller avgjøres av havnekomitéen.
 • Alle båter skal være ansvarsforsikret.
 • Alle forandringer skal meldes skriftlig til styret og tillatelse herfra skal gis før ny båt plasseres.
 • Et medlem må ikke, uten havnesjefens tillatelse, overlate sin båtplass til andre selv for et kortere tidsrom. Innehaveren av båtplass og båtens registrerte eier skal være identiske.
 • Båteier plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring. For stor båt skal fortøyningen være minimum 14 m.m. tykk. Båtene skal ha tilstrekkelig med fendere.
 • Ingen må nytte andres båter i ombord- og ilandstigning.
 • Skader forvoldt på brygger eller andres båter, må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden. Skaden meldes event. båteier og havnesjef umiddelbart.
 • Båteier slippsetter båten på eget ansvar etter avtale med havnesjefen.
 • Båteier sørger for at båten ikke lekker olje eller drivstoff til sjøen.
 • Båter som bruker strøm fra land skal ha strøm-måler montert om bord.
 • Båtens landstrømannlegg skal være fri for jordfeil slik at ikke strømlekkasje oppstår fra båten.
 • Et medlem må ikke, uten havnesjefens tillatelse, overlate sin båtplass til andre selv for et kortere tidsrom. Innehaveren av båtplass og båtens registrerte eier skal være identiske.
 • Innehavere av båtplass kan ikke overlate eller leie ut sin båtplass til andre, men plikter uten unødig opphold å melde fra til havnesjef om at plassen er midlertidig ledig. Båtforeningen v/havnesjef disponerer ledige båtplasser for utleie. Havnesjef må før slik utleie forvisse seg med innehaver at plassen er ledig. Den som leier en slik plass, skal betale avgift etter vedtatte satser. Den som ligger på leieplass, skal ha en ukes varsel om flytting. Midlertidig plass leies kun ut til medlemmer.